Talaalka COVID-19

Koodhka munaasbadu wuu dhacay. Iminka isku duwaan geli talaalka

Isku duwaan geli talaalka COVID-19 Caafimaadka Shacabka – Seattle & Xarunta talaalka Degmada King. Wixii kaalmo, khayraad, iyo macluumaad dheeraad ah, booqo: KingCounty.gov/vaccine

Talaalka waxaa la helayaa hadii la leeyahay caymis, la haysto dhalashada Maraykanka iyo hadii kale ama iyada oo aan la eegeynin xaalada soo galaytiga.


Hadii aad u baahan tahay turjubaad luuqadeed ama kaalmo online ah, la hadal khadka soo socda. Sheeg luuqada aad doorbidayso marka lagu xidhiidhiyo.
  • Khadka Kaalmada Gobolka WA ee COVID-19: 1-800-525-0127 ama 1-888-856-5816 (kadibna guji #), 6 subaxnimo – 10 habeenimo Isniinta, 6 subaxnimo – 6 galabnimo (Talaatada – Axada)
  • Xarunta La Hadalka COVID-19 ee Degmada King : 206-477-3977, 8 subaxnimo – 7 habeenimo
Macluumaadkaagu waa sir, oo looma sheegi doono cidna iyada oo sharcigu waajibinayo moojee. Waxa aanu u adeegsan doonaa in aanu kaa caawino qorshaynta talaalka iyo maamulida. 
 
Macluumaadka Sirta Degmada King
Wargelinta Nidaamka Sirta