Tiêm chủng COVID-19

Mã sự kiện đó đã hết hạn. Đăng ký bây giờ để tiêm vắc-xin.

Đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19 tại Sở Y Tế Công Cộng – Seattle & Phòng tiêm chủng Quận King. Để được hỗ trợ, tham khảo các nguồn tài nguyên và biết thêm thông tin, hãy truy cập: KingCounty.gov/vaccine

Quý vị có thể tiêm chủng bất kể tình trạng bảo hiểm, quốc tịch hay nhập cư.


Thông tin của quý vị được giữ bí mật và chúng tôi sẽ không tiết lộ trừ khi được pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý vắc-xin. 
 
Thông Tin về Quyền Riêng Tư của Quận King
Thông Báo về Thực Tiễn Bảo Mật